WSM - Norman Benett Group szkolenia, coaching i mentoring

WSM

WSM Wyższa Szkoła Menedżerska

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, zwana dalej Uczelnią, niepubliczną uczelnią utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. nr DNS3-0145/TBM/98/95. Założycielem Uczelni jest Stanisław Dawidziuk, wymieniony w decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu DSW-3-4041-564/MB/Rej.60/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.

Uczelnia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przepisów wydanych na jej podstawie oraz statutu.
Siedzibą Uczelni jest miasto stołeczne Warszawa.wsm budynek

Uczelnia posiada osobowość prawną.
Uczelnia może używać skrótu nazwy w postaci: WSM w Warszawie, w stosunkach z zagranicą posługiwać się nazwą: Warsaw Management Academy.
Nadzór nad Uczelnią w zakresie ustalonym przez ustawę sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a w zakresie określonym w statucie nadzór nad Uczelnią wykonuje Założyciel. Ta uczelnia powstała z marzeń.

Recent Projects

Translate »