Certyfikowany Trener Praktyk - I zjazd - Norman Benett Group szkolenia, coaching i mentoring

Certyfikowany Trener Praktyk – I zjazd

Certyfikowany Trener Praktyk, czyli program dla przyszłych trenerów. I zjazd 21-22-23 września 2018

Program Certyfikowany Trener Praktyk. Kurs trenerski poziom podstawowy – 2 x 3 dni

Terminy kursu:

 1. I zjazd – 21-22-23 września 2018
 2. II zjazd – 12-13-14 października 2018

Certyfikowany Trener Praktyk

 

CEL I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW CERTYFIKOWANY TRENER PRAKTYK

Nasz kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które w ramach swoich zadań zawodowych prowadzą lub będą prowadzić szkolenia. Również przeznaczony jest dla każdego, kto wiąże swoją przyszłość z zawodem trenera. Dla każdego kto chce rozpocząć profesjonalnie zaplanowany proces rozwoju zmierzający w tym kierunku. Celem głównym kursu jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i nabycie przez nich praktycznych umiejętności. Te kluczowe umiejętności pozwolą wam samodzielnie przygotować i przeprowadzić dowolne własne szkolenie.

Jeśli potrzebujesz szybko uzyskać najważniejsze kompetencje trenerskie, ten kurs jest właśnie dla Ciebie. W jego trakcie będziemy bazować na 15-sto letnim doświadczeniu. Tyle już czasu prowadzimy szkolenia i warsztaty rozwojowe dla grup biznesowych i pozabiznesowych.

Trenerzy prowadzący kurs zrealizowali łącznie ponad 1000 dni szkoleniowych dla ponad 10000 uczestników.

W ciągu 6 dniowego kursu uzyskasz kompetencje w zakresie:

 • Budowania własnej, etycznej postawy trenera,
 • Rozwoju zdolności auto prezentacyjnych,
 • Diagnozowania potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników,
 • Opracowywania programów i scenariuszy prowadzonych przez siebie szkoleń,
 • Przygotowywania i realizacji szkoleń metodami warsztatowymi,
 • Zarządzania grupą szkoleniową i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • Podstawowych metod ewaluacji szkoleń,

 

METODA PRACY CERTYFIKOWANY TRENER PRAKTYK

Dla osiągnięcia zamierzonego efektu kurs zostanie zrealizowany w formie dwóch trzydniowych szkoleń. Prowadzone będą metodami warsztatowymi.

Czyli stosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołamy się do doświadczeń i rzeczywistych wystąpień uczestników. Zaproponujemy różnego rodzaju ćwiczenia służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności. 

 

Procent ćwiczeń praktycznych do wykładów wynosi w naszej metodologii 80% do 20%. Zajęcia będą zawsze interaktywne i prowadzone w grupie do 10 osób. Kurs zakończy się egzaminem praktycznym nabytych umiejętności.


ZJAZD I CERTYFIKOWANY TRENER PRAKTYK

Cz. I. TRENER – 1 dzień

Dzień pierwszy to część poświęcona trenerowi. Wypracujemy model cech, kompetencji i postaw, które powinien posiadać dobry trener. Uczestnicy w tym bloku zapoznają się też ze specyfiką roli zawodowej i zadaniami trenera. Przećwiczymy umiejętności związane z profesjonalną autoprezentacją i ekspozycją publiczną. Będziemy realizować ćwiczenia przed kamerą video. Każdy otrzyma tu informacje zwrotne nt. swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Pierwszy, otwierający dzień będzie też miał na celu integrację wszystkich uczestników kursu, jako grupy.

 1. Zasady pracy i plan pracy
  a. Kryteria egzaminacyjne
  b. Zasady pracy własnej
  c. Podstawy komunikacji i zasady obowiązujące w trakcie zjazdów
 2. Kim jesteśmy, co tutaj robimy?
  a. Przedstawienie się i autoprezentacja
  b. Zadania integracyjne dla uczestników kursu
 3. Trener, jako osoba
  a. Jakie cechy, wiedza i umiejętności potrzebne są dobremu trenerowi?
  b. Jakimi zachowaniami i postawą budować autorytet i relacje z grupą?
  c. Zachowania składające się na profesjonalizm trenera?
  d. Na czym polega etyka tego zawodu?
 4. Reguły autoprezentacji i ekspozycja publiczna – praca z kamerą video
  a. Świadomość wrażenia wywieranego na ludziach
  b. Na co zwracają uwagę ludzie obserwując trenera?
  c. Zasady skutecznej autoprezentacji – błędy, których należy unikać
  d. Mowa ciała i vademecum gestu
  e. Głos i dykcja
  f. Radzenie sobie z tremą prezentacyjną
 5. Podsumowanie dnia i zadanie domowe dla uczestników
 6. Sesje konsultacyjne z trenerem prowadzącym kurs

 

Cz. II. PRZYGOTOWANIE I METODY – 2 dni

W trakcje tego bloku uczestnicy zdobędą wiedzę, dzięki której będą potrafili przygotowywać szkolenia. Będziecie też potrafili dopasowywać je do grupy odbiorców. Powiemy o różnorodnych formach przekazywania wiedzy oraz o technikach prezentacji. Uczestnicy przygotują wstępny projekt szkolenia w oparciu o wybrane tematy. W tym module otrzymają i prześledzą też narzędzia i techniki diagnozowania potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników. Zapoznają się ze sposobami wyboru metodologii i technik szkoleniowych w zależności od spodziewanych celów. Skoncentrujemy się na zasadach planowania szkolenia i tych elementach realizacji programu, które ułatwiają prowadzenie warsztatu. Uczestnicy, zdecydują też, jaki temat szkolenia będzie przez nich realizowany w ramach egzaminu certyfikacyjnego.

 1. Projekt szkoleniowy
  a. Na czym polega budowanie szkolenia od A do Z, od zamówienia do ewaluacji.
  b. Jakie elementy składowe decydują o jakości szkolenia?
 2. Diagnoza potrzeb szkoleniowych
  a. Jak i po co warto diagnozować oczekiwania i potrzeby grupy?
  b. Narzędzia i metody diagnozy potrzeb szkoleniowych.
 3. Planowanie i przygotowanie szkolenia
  a. Zasady planowania szkolenia: czas, przebieg, metody, przerwy itp.
  b. Jak zdiagnozowane potrzeby przekładać na cele szkoleniowe?
  c. Zasady budowania i ustalania celów szkolenia (Wiedza-Umiejętności-Postawy)
  d. Jak cele przekładać na metody?
  e. Jak dobierać i selekcjonować treści?
  f. Idealna struktura szkolenia
  g. Plan właściwy i plan operacyjny – zasady tworzenia
  h. Zasady pisania programów szkoleniowych – co powinny zawierać?
  i. Przygotowanie pomocy i sprzętu szkoleniowego
  j. Kryteria wyboru miejsca
 4. Metody szkoleniowe
  a. Metody szkoleniowe: od wykładu po coaching.
  b. Jak szybko i kreatywnie tworzyć ćwiczenia, zadania, gry szkoleniowe?
 5. Podsumowanie sesji i zadanie domowe dla uczestników
 6. Ciąg dalszy sesji konsultacyjnych z trenerem prowadzącym kurs

 

ZJAZD II CERTYFIKOWANY TRENER PRAKTYK

Cz. III. UCZESTNIK I GRUPA – 1 dzień

W trakcie tego zjazdu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania grupy szkoleniowej. Nazwane zostaną te zjawiska i procesy, które zachodzą w grupie w trakcie szkolenia. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami modelowania pożądanych zachowań i motywowania grupy, jako całości. Uczestnicy zapoznają się też z typologią postaw osób szkolonych i sposobami radzenie sobie z trudnymi zachowaniami.

1. Grupa szkoleniowa
a. Podstawowe zasady i etapy procesu grupowego
b. Procesy i zjawiska zachodzące w grupie podczas szkolenia
c. Zasady budowania relacji z grupą
d. Jak rozpoznawać role grupowe?
e. Rodzaje grup

2. Praca z grupą szkoleniową
a. Jak uczą się dorośli – co lubią, a czego nie lubią?
b. Jak zauważać i reagować na newralgiczne momenty procesu grupowego?
c. Metody i narzędzia motywowania i aktywizowania uczestników
d. Lider nieformalny w grupie
e. Trudni uczestnicy i ich zachowania – jak radzić sobie z „trudnym” uczestnikiem
f. Jak radzić sobie z „trudną” grupą?

3. Podsumowanie zjazdu i zadanie domowe dla uczestników

4. Ciąg dalszy sesji konsultacyjnych z trenerem prowadzącym kurs

 

Cz. IV. PROWADZENIE SZKOLENIA – Próba generalna – 1 dzień

Podczas czwartej części warsztatów zajmiemy połączeniem i doskonaleniem wykorzystania w praktyce wszystkich dotychczas omawianych zagadnień. Uczestnicy przed kamerą przećwiczą różne sposoby prowadzenia szkolenia, aktywizowania grupy, odpowiadania na trudne pytania. Będzie to swego rodzaju próba generalna przed własnym szkoleniem egzaminacyjnym.

W tym module wnioski będą budowane na podstawie rzeczywistych prezentacji samych uczestników. Zastosowana zostanie metoda sekwencyjnego uczenia się na podstawie analizy kolejnych prezentacji i wyciąganych wniosków. Każdy z uczestników po raz kolejny otrzyma informacje zwrotne, będzie tez mógł zaobserwować postęp w rozwoju swoich kompetencji.

 1. Przed samym rozpoczęciem szkolenia
  a. Zasady aranżacji sali szkoleniowej.
  b. Sprawdzenie sprzętu
  c. Kontakt z grupą przy wejściu
 2. W trakcie szkolenia
  a. Wielkość grupy a forma pracy
  b. Wykorzystywanie wiedzy na temat procesu grupowego toku szkolenia
  c. Praca samodzielna i praca w parze trenerskiej – sztuka uzupełniania się
  e. Bieżąca kontrola efektów
  h. Zasady pracy z prezentacją, rzutnikiem, kamerą, mikrofonem itp.?
 3. Po szkoleniu
  a. Metody badania satysfakcji uczestników
  b. Narzędzia ewaluacji krótko- i długofalowej szkolenia
 4. Podsumowanie dnia
 5. Ciąg dalszy sesji konsultacyjnych z trenerem prowadzącymi kurs

 

Cz. V. EGZAMIN – 1 dzień

W tej części uczestnicy zaprezentują próbki swoich rzeczywistych wystąpień przygotowywanych w ciągu całego kursu. Będą pod superwizją trenerów prowadzących. Moduły szkolenia zostaną po kolei nagrywane kamerą video. Na koniec dnia omówione przez komisję egzaminacyjną pod kątem mocnych stron i obszarów do poprawy. Egzamin praktyczny zostanie poprzedzony egzaminem teoretycznym – test wiedzy.

 1. Egzamin – część teoretyczna
 2. Egzamin – część praktyczna
 3. Informacja zwrotna od komisji egzaminacyjnej
 4. Ogłoszenie wyników egzaminów i wręczenie certyfikatów
 5. Droga jaką przeszliśmy – Podsumowanie całego kursu
 6. List do siebie samego – określenie celów długofalowych dotyczących własnego rozwoju trenerskiego

 

Wzór zgłoszenia na kurs Certyfikowany Trener Praktyk

Celem oficjalnego zgłoszenia na trenerski kurs certyfikacyjny I-szego stopnia należy przesłać drogą mailową następujące dane:

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Adres korespondencji
 4. Telefon kontaktowy
 5. Adres e-mail
 6. Ukończone studia lub profil wykształcenia
 7. List motywacyjny z odpowiedzią: W jakim celu chcę zostać trenerem? (minimum 50 słów maksimum 100 słów)

Po dokonaniu zgłoszenia każdy kandydat otrzyma osobiste zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z jednym z trenerów prowadzących. Po jej pozytywnym odbyciu uczestnik zostanie poproszony o uiszczenie przedpłaty i zostanie wpisany na listę uczestników kursu.


Trenerzy prowadzący kurs Certyfikowany Trener Praktyk:

 


Informacja i zapisy: Magda Piotrowska Tel. +48 667 951 752,  magda.piotrowska@normanbenett.pl ul. 3 Maja 11A, Komorów koło Warszawy

 

 


 

Rezerwacje

4 415,70

Oświadczam, że akceptuję Politykę Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych Norman Benett K.Grela-Łężak i Wspólnicy Spółka Jawna ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów koło Warszawy.

Chciałbym/chciałabym otrzymywać ogólne informacje handlowe dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Norman Benett K.Grela-Łężak i Wspólnicy Spółka Jawna, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail, wiadomości SMS, aplikacji mobilnych)

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Norman Benett K.Grela-Łężak i Wspólnicy Spółka Jawna z adresem siedziby: ul. 3 Maja 11a, 05-806 Komorów. Dane osobowe przetwarzane są w celu dostarczenia informacji o usłudze i rejestracji na kurs. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii. Osobom, których dane dotyczą̨, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Translate »