Superwizja grupowa - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Superwizja grupowa

Superwizja Grupowa prowadzona według standardów EMCC: 21 stycznia 2019, godzina 13:00-17:00 (grupa może liczyć 8 osób):

 • Osoby prowadzące: Kalina Grela i Robert Łężak
 • Miejsce: ul. 3 Maja 11A, Komorów pod Warszawą
 • Koszt: 123 zł
 • Informacja i zapisy: Magda Piotrowska tel. 667 951 752
 • Zgłoszenie: poprzez formularz poniżej

Karty coachingowe w superwizji


Program spotkania:emcc

 • 13:00 – 17:00 Superwizja grupowa

Co to jest superwizja grupowa?

Superwizja grupowa rozumiana jest w procesie coachingu lub mentoringu, jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne zawodowego coacha, w prowadzeniu sesji coachingowych z konkretnym klientem lub grupą, lub też w dylematach dotyczących roli zawodowej coacha lub mentora, przyjętego stylu pracy lub obranej metody.

Superwizja grupowa jest prowadzona przez doświadczonego coacha, trenera w zawodzie coacha lub mentora, przeszkolonego w zakresie prowadzenia profesjonalnych sesji superwizyjnych. Coach superwizor stosuje te same narzędzia, metody, techniki, które charakterystyczne dla jego stylu pracy, na przykład podejście behawioralno-poznawcze, Gestalt, proces work lub inne. Jeśli przedmiotem superwizji jest osobista sfera psychologiczna coacha, coach superwizor powinien również posiadać merytoryczne przygotowanie i uprawnienia w tym zakresie, na przykład studia psychologiczne, szkolenie psychoterapeutyczne itd.

 

Kto może uczestniczyć w superwizji?

 • osoby związane z zawodem coacha lub mentora, które chcą omówić swój konkretny przypadek
 • obserwatorzy którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą się rozwijać

Korzyści z superwizji grupowej:

 • zapewnia klientów o poziomie Twoich umiejętności
 • podnosi Twoją zawodową wiarygodność
 • wyróżnia Cię jako profesjonalistę pracującego według najwyższych standardów
 • pokazuje, że stale rozwijasz swoje umiejętności
 • motywuje do odkryć i do wkładu własnego
 • otrzymanie akredytacji EIA potwierdza, że stosujesz dobre praktyki
 • dbałość o etykę zawodową

Co to jest superwizja?

Merytoryczny obszar superwizji dotyczy wykorzystania i stosowania narzędzi, technik i procedur zgodnie z zasadą ekologiczności i użyteczności, dla dobra klienta coachingu, którego proces coachingowy lub metroingowy coach/mentor omawia ze swoim superwizorem. Ekologia jest rozumiana, jako potwierdzenie przez obserwowalne wskaźniki, że cele realizowane przez klienta służą zwiększaniu jego ogólnego, lub szczególnego dobrostanu i jednocześnie nie będą w konflikcie z innymi ważnymi celami, lub osobami w otoczeniu klienta, tym samym będą użyteczne dla jego rozwoju. W tym obszarze proces superwizyjny koncentruje się na poziomie: środowiska, zachowania i umiejętności coacha.

Procesowy obszar dotyczy świadomych i nieświadomych mechanizmów towarzyszących coachingowi lub przez niego uruchomionych. Zadaniem coachingu jest zarządzanie takimi elementami zmiany, które w sposób bezpieczny, aprobowany przez klienta i ekologiczny dla jego osoby, oraz otoczenia wprowadzą, za jego zgodą, szybkie, skuteczne i użyteczne zmiany, które klient oceni, jako zmiany zwiększające jego dobrostan, zasoby lub umiejętności, w przewidywalnym czasie, czyli będące w związku z coachingiem. W tym obszarze proces coachingu koncentruje się na poziomie umiejętności coacha.

Superwizja grupowa dotyczy postaw, emocji, a także mechanizmów obronnych osobowości coacha uaktywnianych w czasie, lub w zawiązku z prowadzonymi coachingami. Przedmiotem coachingu może być również przeniesie lub przeciwprzeniesienie, czyli nieświadome rzutowanie emocji, potrzeb i wzorców zachowań klienta na coacha i coacha na klienta. W tym obszarze proces superwizyjny opiera się w znacznej mierze na pracy z przekonaniami, wartościami i tożsamością coacha, lub może sięgać nawet do obszaru zawodowej misji i wizji.

Proponujemy dwa model pracy super-wizyjnej.

Indywidualny, gdy dynamika sesji jest bardzo zbliżona do zwyczajowych sesji coachingowych w danym stylu pracy.

Zgłoszenie na superrewizję indywidualną odbywa się poprzez osobiste ustalenie terminarza z wybranym coachem supervisorem oraz potwierdzenie obecności i płatności przed datą spotkania.

Superwizja grupowa, gdy uczestnikami superwizji jest kilku coachów. Każdy, z nich ma prawo do udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i zabierani głosu w czasie sesji. Chętny coach zgłasza swój dylemat, temat lub cel do zrealizowania, który jest przepracowywany z użyciem technik, narzędzi lub procedur charakterystycznych dla danej szkoły, lub podejścia. Uzyskuje informacje zwrotne od wielu osób. Skuteczne jest również użycie psychodramy, w której coach odgrywa swego klienta, zaś inny uczestnik superwizji wciela się w rolę coacha. Sekwencja ta może być wielokrotnie powtarzana. Całością sytuacji zarządza coach superwizor. Skuteczne jest również używanie metod i narzędzi stosowanych w coachingu grupowym.

Superwizja grupowa – zgłoszenie odbywa się poprzez zgłoszenie i potwierdzenie obecności oraz wniesienie opłaty w zaproponowanym terminie w kalendarium coachingów grupowych.

 

Prowadzący superwizje:


Informacja i zapisy: Magda Piotrowska Tel. +48 667 951 752,  magda.piotrowska@normanbenett.pl

Łatwy dojazd ul. 3 Maja 11A, Komorów koło Warszawy:

 • Kolejką WKD ze Śródmieścia, 7 minut od peronu kolejki w Komorowie
 • Samochodem: trasa S8 w kierunku Janek, zjazd na Komorów


Rezerwacje

123,00

Oświadczam, że zapoznałem się z Politykę Prywatności. http://www.normanbenett.pl/politykaprywatnosci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów i usług Norman Benett K.Grela-Łężak i Wspólnicy Spółka Jawna ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów koło Warszawy. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem.

Informacje o danych osobowych a. Administratorem danych osobowych jest NORMAN BENETT K.GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Komorowie, przy ul. 3 Maja 11a w Komorowie; nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ale wszelkie wnioski przyjmowane są pod adresem mailowym: biuro@normanbenett.pl; b. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu i przedstawienia oferty szkolenia, a także w celu wysyłania Newsletter i marketingu własnych produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając swoje pisemne oświadczenie na podany powyżej adres. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych do tego momentu. c. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. d. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. e. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na gruncie przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. f. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy rozporządzenia 2016/679. g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Tobą i przekazywania informacji handlowych i marketingowych. h. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych. i. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.