Lider Pack - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Lider Pack

KOMPAKTOWE FORMY SZKOLENIOWE

 

Cel warsztatów

Celem każdego z 20 warsztatów w programie Lider Pack jest przekazanie podczas 4 godzinnego spotkania praktycznych umiejętności podnoszących efektywność funkcjonowania menedżerów  głównie w środowisku zawodowym, ale także w życiu pozazawodowym. 

Na każdym warsztacie uczestnicy otrzymają 1-2 użyteczne narzędzia/ metody/ techniki do zastosowania zaraz po szkoleniu.

 

Lista 20 warsztatów:

 1. Pragmatyczne przywództwo,
 2. Budowanie zaangażowania, 
 3. Budowanie autorytetu lidera,
 4. Wyznaczanie celów,
 5. Delegowanie,
 6. Przekazywanie feedbacku,
 7. Rozwiązywanie konfliktów,
 8. Przeprowadzanie przez zmianę,
 9. Asertywność szefa,
 10. Coaching menedżerski,
 11. Przekazywanie wiedzy i uczenie,
 12. Rozmowy oceniająco-rozwojowe,
 13. Rozmowy dyscyplinujące,
 14. Exit interview,
 15. Zwalnianie pracowników,
 16. Negocjowanie szefowskie,
 17. Efektywność osobista lidera,
 18. Zarządzanie własną energią,
 19. Prowadzenie ciekawych spotkań,
 20. Antystres szefa.
Sprzedaż i obsługa klienta

 Lider Pack - Korzyści dla organizacji

Wzrost wydajności i zaangażowania menedżerów i ich zespołów. Większa świadomość menedżerska dotycząca praktyk zarządzania we własnej organizacji – możliwy punkt wyjścia do działań naprawczych. Poprawa komunikacji i relacji w zespołach. Wzrost świadomości zespołów, a co za co za tym idzie - współodpowiedzialność za wyniki, eliminacja konfliktów, samodzielne rozwiązywanie konfliktów w zespole.

 

Korzyści dla Uczestnika:


Zapoznanie z praktycznymi metodami zarządzania i efektywnego organizowania sobie pracy. Podniesienie efektywności funkcjonowania w pracy i życiu osobistym. Możliwość przećwiczenie umiejętności w bezpiecznych warunkach. Poznanie nowych koncepcji. Zapoznanie z podstawami psychologii zarządzania. Wzrost autorytetu i budowanie pewności siebie. Zminimalizowanie lub eliminacja negatywnych zjawisk w swoim środowisku pracy. Większa świadomość własnego potencjału, talentów etc.

1. Pragmatyczne przywództwo

OPIS:

Warsztat w oparciu o koncepcję Przywództwa Sytuacyjnego Kennetha Blancharda, polegającą na dostosowaniu stylu zarządzania do poziomu samodzielności pracownika.

DLA KOGO:

Skierowany do menedżerów zarządzających zespołami lub dla pracowników zarządzanych zgodnie z koncepcją przywództwa sytuacyjnego.      

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w programie aby poznać obecnie najbardziej uznaną koncepcję zarządzania, zrozumieć potrzeby pracowników na różnych poziomach samodzielności do wykonania zadania i nabyć umiejętności adekwatnego stosowania narzędzi menedżerskich.

 • Nabędziesz  wiedzę o koncepcji zarządzania sytuacyjnego
 • Nauczysz się diagnozować poziom samodzielności pracownika w oparciu o jego kompetencje i motywację
 • Nauczysz się dobierać właściwy styl zarządzania do pracownika
 • Zrozumiesz jak ważna jest elastyczność w zarządzaniu pracownikiem
 • Dowiesz się jak wielką rolę w budowaniu przywództwa pełni informacja zwrotna i partnerska komunikacja
 • Nauczysz się rozwijać swoich pracowników

 

 

 

 

2. Budowanie zaangażowania

OPIS:

Na warsztacie uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi działaniami budującymi zaangażowanie pracowników, będą mieli możliwość podzielenia się najefektywniejszymi praktykami, zyskają wiedzę nt. dostosowania narzędzi do indywidualnych potrzeb pracownika oraz sposobów wzmacniania pozytywnego nastawienia do pracy.

DLA KOGO:

Program skierowany jest do osób zarządzających zespołami.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w programie, aby uświadomić sobie jak istotne jest umiejętne budowanie zaangażowania pracowników przez menedżera i jak wiele od niego zależy. Warsztat ma też za zadanie uświadomić menedżerom jak wiele w tym zakresie już robią, poprzez swoją codzienną pracę i zainspirować do wdrożenia nowych, dotychczas nie stosowanych praktyk.

 • Dowiesz się czym jest zaangażowanie, a czym motywowanie i jaka jest ich wzajemna relacja
 • Dowiesz się jak możesz zdiagnozować poziom zaangażowania pracowników
 • Dowiesz się jakie działania budują zaangażowanie pracowników
 • Podzielisz się swoimi praktykami motywacyjnymi i dowiesz się jakie praktyki stosują inni menedżerowie
 • Uświadomisz sobie, jak wiele spoczywa na Tobie – menedżerz
 • Zbierzesz pomysły na konkretne działania w interesującym Cię aspekcie budowania zaangażowania

3. Budowanie autorytetu lidera

OPIS:

 

 

Program dotyczy praktycznych technik i narzędzi budowania własnego autorytetu w zespole. Program inspirowany jest literaturą Patrica Lencioniego.

 

DLA KOGO:

Skierowany jest do managerów niższego i średniego szczebla odpowiadających za zespoły rozproszone, projektowe oraz pracujących w standardowych procedurach.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w warsztacie, gdyż jest on okazją do przyjrzenia się swojemu sposobowi budowania przywództwa w zespole. Daje praktyczne wskazówki co i jak zmienić, aby wzmacniać własny autorytet

 • Uzyskasz praktyczne umiejętności i wskazówki w jaki sposób budować swój wizerunek szefa
 • Otrzymasz narzędzia do wypróbowania we własnym środowisku pracy
 • Stworzysz plan działania w jaki sposób wzmacniać swój autorytet 

4. Wyznaczanie celów

OPIS:

Cele organizacji określają co, kto i kiedy ma osiągnąć. Jednak przede wszystkim precyzują przedmiot dążeń członków organizacji, tzn.: pożądany stan lub rezultat, jego cechy i termin wystąpienia. Dlatego każdy lider/menadżer potrzebuje sprawnie wyznaczać cele dla swoich zespołów, spójne z celami i strategią firmy, dzięki którym będzie osiągał pożądane wyniki  w określonym czasie.

DLA KOGO:

zkolenie przeznaczone jest dla wszystkich menadżerów zespołów na każdym szczeblu organizacji, którzy wyznaczają cele i zadania w swoich zespołach i chcą nauczyć się robić to efektywnie.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w programie aby poznać kluczowe zasady wymiarowania celów, zdobyć umiejętność uzgadniania celów z pracownikami w motywujący dla nich sposób, lepiej zarządzać swoimi zadaniami i podnieść swoją efektywność, uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przez menadżerów w procesie wyznaczania celów.

 • Będziesz potrafił prawidłowo określać i wymiarować cele w sposób czytelny i przekonujący pracowników w oparciu o najlepsze praktyki Zarządzania przez Cele
 • Zapoznasz się i przećwiczysz metodologię prawidłowego budowania celów w oparciu o zasady coachingowe i ekologiczność celu
 • Będziesz potrafił skutecznie identyfikować priorytety oraz wspólnie ustalać i negocjować cele z pracownikami.

 

5. Delegowanie

OPIS:

Szkolenie z zakresu delegowania będzie praktycznym warsztatem systematyzującym wiedzę z tego obszaru zarządzania zespołem i doskonalącym umiejętność skutecznego przekazywania zadań i odpowiedzialności podwładnym.

DLA KOGO:

Program skierowany jest do obecnych i przyszłych menadżerów na każdym szczeblu zarządzania, którzy chcą lepiej zarządzać swoim czasem, bardziej efektywnie wykorzystywać potencjał i budować zaangażowanie pracowników.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w programie aby poznać kluczowe zasady i korzyści wynikające z delegowania dla pracownika i dla szefa, zdobyć umiejętność bezkosztowego rozwoju kompetencji, motywowania i budowania zaangażowania w zespole, lepiej zarządzać swoim czasem, uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przez menadżerów w procesie delegowania.

 • Poznasz kluczowe zasady i korzyści wynikające z delegowania dla pracownika i dla Ciebie jako szefa
 • Zdobędziesz umiejętność bezkosztowego rozwoju kompetencji, motywowania i budowania zaangażowania w zespole
 • Polepszysz swoją efektywność i zyskasz czas na priorytetowe zadania, które stoją przed Tobą,
 • Dowiesz się jakie są najczęstsze błędy popełniane przez menadżerów w procesie delegowania i jak ich unikać.

 

6. Przekazywanie feedbacku

OPIS:

Program dotyczy praktycznych umiejętności dawania informacji zwrotnej w zespole. Warsztat skupia się na kształtowaniu postawy, czyli budowania motywacji do udzielania feedbacku oraz na kompetencjach, czyli w jaki sposób udzielać informacji.

DLA KOGO:

Program skierowany jest do managerów niższego i średniego szczebla odpowiadających za zespoły rozproszone, projektowe oraz pracujących w standardowych procedurach.  

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w warsztacie, gdyż umożliwia on zrozumienie własnych ograniczeń związanych z udzielaniem informacji zwrotnych, zdobycie umiejętności w jaki sposób wykorzystywać feedback oraz daje możliwość przećwiczenia w bezpiecznych warunkach zdobytych kompetencji.

 • Nabędziesz praktyczne umiejętności i wskazówki w jaki sposób zarządzać zespołem z wykorzystaniem informacji zwrotnej
 • Zbudujesz pewność siebie i autorytet w zespole
 • Wzmocnisz motywację zarządzanego zespołu

7. Rozwiązywanie konfliktów

OPIS:

W trakcie szkolenia uczestnicy na podstawie gry negocjacyjnej będą mogli doświadczyć mechanizmów konfliktu. Na bazie tego doświadczenia zostaną omówione skuteczne i etyczne zachowania w trakcie sytuacji konfliktowych oraz zachowania ryzykowne pogłębiające konflikt i brak współpracy. Uczestnicy otrzymają także wiedzę o emocjach pojawiających się w trakcie sytuacji konfliktowych i narzędzia radzenia sobie z nimi.

Następnie w trakcie zespołowej burzy mózgów w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania będą mogli  wspólnie zdiagnozować, zgłosić, omówić “wąskie gardła” we współpracy, a następnie wypracować sposoby ich rozwiązania.

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone jest dla działów  o rozbieżnych celach, jako  szkolenie team buildingowe, budujące zaufanie i współpracę oraz dla managerów zarządzających kilkoma zespołami, czasem skonfliktowanymi, a także dla działów HR będących wsparciem przy rozwiązywaniu konfliktów, pracowników i managerów firm outsourcingowych świadczących usługi własnymi siłami na terenie firmy klienta, organizacji rozproszonych i w procesie zmiany, zespołów pracujących pod silną presja czasu, zadań i oczekiwań

KORZYŚCI:

 • Zrozumiesz przyczyny konfliktów
 • Zminimalizujesz negatywne emocje każdej ze stron
 • Nauczysz się wykorzystania sytuacji konfliktowej do wprowadzenia ulepszeń
 • Unikniesz powtarzania błędów i narażania się na niezadowolenie klienta, przełożonego i zespołu
 • Poznasz mechanizmy powstawania konfliktów i sposoby ich rozwiązywania

 

 

8. Przeprowadzanie przez zmianę

OPIS:

Szkolenie z zakresu przeprowadzania zespołu przez zmianę będzie praktycznym warsztatem systematyzującym wiedzę z tego obszaru zarządzania zespołem i doskonalącym umiejętność skutecznej komunikacji w okresie zmian.

DLA KOGO:

Program skierowany jest do obecnych i przyszłych menadżerów na każdym szczeblu zarządzania, którzy chcą lepiej zarządzać swoim zespołem, radzić sobie z oporem i budować zaangażowanie pracowników w trakcie zmian, wprowadzanych w organizacji/zespole.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w programie aby poznać proces zmiany (czym jest, jakie ma etapy, jakie emocje może wywoływać, jak przechodzić kolejne fazy w sposób optymalny), nauczyć się akceptacji siebie w zmianie i samej zmiany, wypracować skuteczne strategie reagowania na zmiany w przyszłości i zarządzania zespołem w czasie zmiany

 • Nauczysz się zauważać w otaczających Cię zmianach więcej szans niż zagrożeń
 • Poznasz kluczowe zasady i rolę szefa w zarządzaniu zespołem w zmianie
 • Nauczysz się zarządzać emocjami pracowników w sytuacji zmiany
 • Dowiesz się, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez menadżerów w procesie zarządzania zmianą i jak ich unikać.

 

9. Asertywność Szefa

OPIS:

Celem warsztatu jest przekazanie podstaw wiedzy o asertywności, przedstawienie źródeł postawy asertywnej, trening podstawowych technik asertywnego reagowania, przećwiczenie komunikacji z pracownikiem na poziomie „dorosły-dorosły”.

DLA KOGO:

Szkolenie skierowane jest do menedżerów zarządzających zespołami i samodzielnych ekspertów.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w warsztacie aby nabyć umiejętności asertywnej, bezkonfliktowej komunikacji w relacjach z innymi menedżerami i pracownikami.

 • Nauczysz się komunikować się asertywnie w wybranych sytuacjach
 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnych opinii, radzenia sobie z oceną innych, obrony swoich granic i dbania o własne prawa z jednoczesnym poszanowaniem odrębności i indywidualności innych ludzi
 • Zdefiniujesz asertywne sposoby układania sobie współpracy w swojej rzeczywistości zawodowej – ze współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi oraz - klientami

10. Coaching menedżerski

OPIS:

Coaching menadżerski to metoda pracy i współpracy, którą można wykorzystać w szerokim zakresie w różnych sytuacjach. Bazuje ona na komunikacji opartej na zadawaniu otwartych pytań, angażowaniu współpracowników w podejmowanie odpowiedzialności, w większym stopniu słuchaniu innych niż mówienia samemu, jak ma być. Wszystkie te elementy mają istotny wpływ na wspieranie motywacji pracowników do rozwoju i osiągania wyników spójnych z celami organizacji. Coaching menadżerski sprzyja rozwijaniu w organizacji postaw zgodnych z uniwersalnymi wartościami, jak odpowiedzialność, współpraca oparta na partnerstwie i szacunku, otwarta i konstruktywna komunikacja.

DLA KOGO:

Warsztat skierowany jest do menadżerów, liderów, pracowników działów HR, managerów projektów oraz trenerów.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w warsztacie, gdyż dostarcza on prostych rozwiązań/narzędzi, których zastosowanie w codziennej pracy z ludźmi może przynieść istotną zmianę polegającą na zwiększeniu zaangażowania i przyjmowaniu większej odpowiedzialności przez współpracowników.

 • Poznasz i nauczysz się stosować konkretne techniki i narzędzia coachingu menadżerskiego do natychmiastowego zastosowania w swojej pracy
 • Rozwiniesz swój styl kierowania i/lub współpracy
 • Nauczysz się w prosty sposób podnosić poziom zaangażowania i motywacji współpracowników

11. Przekazywanie wiedzy i uczenie

OPIS:

“Nie ucz drzewa jak ma rosnąć. Daj mu tylko słońce, ziemię i wodę” – taki kierunek może mieć proces uczenia pracowników w organizacji. Szkolenie z zakresu przekazywania wiedzy i uczenia zaplanowane jest jako warsztat, na którym uczestnicy nie tylko otrzymają kluczową wiedzą potrzebną do przeprowadzenia skutecznego procesu edukacyjnego, ale doświadczą różnorodnych metod uczenia i wybiorą odpowiedni dla swojej organizacji model przekazywania wiedzy.

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich menadżerów i specjalistów, którzy w ramach swoich zadań zawodowych prowadzą lub będą prowadzić szkolenia oraz inne działania rozwojowe w swoich zespołach.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w programie aby poznać kluczowe zasady uczenia dorosłych, zdobyć umiejętność bezkosztowego rozwoju kompetencji w zespole, poznać swój styl uczenia innych, uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przez menadżerów w procesie uczenia i dzielenia się wiedzą.

 • Dowiesz się, jakimi narzędziami rozwoju pracowników dysponuje każda organizacja i każdy menedżer
 • Poznasz model 70/20/10 – czyli zasady dzielenia się wiedzą w nowoczesnej organizacji
 • Dowiesz się, kiedy dorośli uczą się najefektywniej i jak dobierać właściwą metodę przekazywania wiedzy do potrzeb pracownika
 • Będziesz wiedział, jakie elementy składowe decydują o jakości szkolenia?
 • Poznasz zasady coachingu i mentoringu
 • Doświadczysz metod i narzędzi motywowania i aktywizowania uczestników procesu szkoleniowego

12. Rozmowy oceniająco-rozwojowe

OPIS:

Program dostarcza konkretnych pomysłów i narzędzi, które mogą być pomocne w prowadzeniu z pracownikami rozmów oceniająco rozwojowych. Istotą tej rozmowy jest udzielanie informacji zwrotnej a propos osiąganych wyników, deklarowanie oczekiwań i z drugiej strony zrozumienie potrzeb pracownika w zakresie rozwoju, warunków pracy itp.

DLA KOGO:

Warsztat jest dedykowany: menadżerom, liderom, pracownikom działów HR, trenerom wewnętrznym, wszystkim pracownikom biorącym udział w rozmowach oceniająco-rozwojowych.

KORZYŚCI:

Warto jest wziąć udział w warsztacie, gdyż może on pomóc wszystkim uczestnikom rozmów oceniająco rozwojowych przygotować się do rozmowy, a potem przeprowadzić ją na satysfakcjonującym poziomie w duchu partnerstwa i współpracy. 

 • Poznasz i nauczysz się stosować konkretne techniki i narzędzia pomocne w prowadzeniu rozmowy oceniająco rozwojowej
 • Rozwiniesz swój styl kierowania i/lub współpracy
 • Nauczysz się w prosty sposób podnosić poziom zaangażowania i motywacji współpracowników

13. Rozmowa dyscyplinująca

OPIS:

Program dostarcza konkretnych pomysłów i narzędzi, które mogą być pomocne w prowadzeniu z pracownikami rozmów oceniająco rozwojowych. Istotą tej rozmowy jest udzielanie informacji zwrotnej a propos osiąganych wyników, deklarowanie oczekiwań i z drugiej strony zrozumienie potrzeb pracownika w zakresie rozwoju, warunków pracy itp.

DLA KOGO:

Warsztat jest dedykowany: menadżerom, liderom, pracownikom działów HR, trenerom wewnętrznym, wszystkim pracownikom biorącym udział w rozmowach oceniająco-rozwojowych.

KORZYŚCI:

Warto jest wziąć udział w warsztacie, gdyż może on pomóc wszystkim uczestnikom rozmów oceniająco rozwojowych przygotować się do rozmowy, a potem przeprowadzić ją na satysfakcjonującym poziomie w duchu partnerstwa i współpracy. 

 • Poznasz i nauczysz się stosować konkretne techniki i narzędzia pomocne w prowadzeniu rozmowy oceniająco rozwojowej
 • Rozwiniesz swój styl kierowania i/lub współpracy
 • Nauczysz się w prosty sposób podnosić poziom zaangażowania i motywacji współpracowników

14. Exit interview

OPIS:

Zatrzymanie w szeregach firmy cenionych menedżerów i specjalistów, to wyzwanie przed którymi staje wiele firm. Niestety czasem pomimo wysiłków, włożonych w jak najefektywniejszą politykę personalną, czasami pracownik po prostu decyduje się odejść. Choć jest to trudna sytuacja, zarówno dla pracownika jak i pracodawcy, należy wyciągnąć  z tego wydarzenia naukę i dowiedzieć się jak najwięcej od pracownika o powodach jego odejścia. Pracodawcy, świadomi wartości swojego zespołu, decydują się na wprowadzenie praktyki Exit Interview.

DLA KOGO:

Nasz warsztat dedykowany jest menedżerom lub HR-owcom, prowadzącym wywiady z odchodzącymi pracownikami. Podczas czterech godzin zajęć, uczestnicy poznają techniczne i merytoryczne aspekty przygotowania wywiadu. Opracowują pytania, które będą mogli wykorzystać w swoich firmach oraz przećwiczą przygotowany przez siebie wywiad w parach.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w programie aby dowiedzieć się czym jest Exit Interview, jakie są jego cele i zalety, jak przygotować proces zbierania danych od odchodzących pracowników, jakie obszary badać i jakimi pytaniami, przećwiczyć wywiad w bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej.

 • Dowiesz się czym jest Exit Interview, jakie są jego cele i zalety
 • Dowiesz się jak przygotować proces zbierania danych od odchodzących pracowników, jakie obszary badać i jakimi pytaniami
 • Przećwiczysz wywiad w bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej

15. Zwalnianie pracowników

OPIS:

W pierwszej części  szkolenia uczestnicy otrzymują niezbędną wiedzę na temat mechanizmów ujawniających się w trakcie rozmów zwalniających (możliwe reakcje zwalnianych pracowników). Następnie otrzymają gotowe, sprawdzone narzędzia np. schemat rozmowy zwalniającej, który mogą zastosować i/lub dopasować do własnych realnych rozmów. W dalszej części uczestnicy przećwiczą rozmowy derekrutacyjne i dzięki temu będą mogli zmierzyć się z wymagającymi dla nich sytuacjami i poradzić sobie ze stresem i emocjami w danej sytuacji. W trakcie szkolenia dostarczymy wiedzy i umiejętności, dbając o wszystkich uczestników procesu: samego managera, zwalnianego pracownika oraz zespół, który zostaje.

DLA KOGO:

Program jest skierowany do wszystkich osób odpowiedzialnych lub biorących udział w procesach derekrutacji, w szczególności do: członków zarządów, bezpośrednich przełożonych, osób z działów HR i prawnych, właścicieli firm.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w szkoleniu, gdyż daje ono wgląd i wiedzę odnośnie sytuacji derekrutacji oraz przygotowuje managerów do sytuacji tak wymagającej  jak zwolnienie pracownika z wszystkich perspektyw: samego managera, zwalnianego pracownika oraz zespołu który zostaje. Szkolenie dostarcza wiedzy, narzędzi oraz pozwala je przećwiczyć, bazuje na najlepszych praktykach z realnych  procesów derekrutacyjnych z różnych branż.

 • Zminimalizujesz negatywne emocje każdej ze stron
 • Zachowasz własny autorytet Lidera
 • Zadbasz o możliwie minimalny spadek motywacji reszty zespołu
 • Zadbasz o zachowanie ciągłości procesów, projektów, zadań

 

16. Negocjacje szefowskie

OPIS:

W pierwszej części  szkolenia uczestnicy otrzymują niezbędną wiedzę na temat negocjacji w roli szefa np. negocjacji warunków zatrudnienia, podwyżki, sposobu rozstania, awansu i innych. W dalszej części uczestnicy będą ćwiczyć wykorzystanie narzędzi i dzięki temu zmierzą się z wymagającymi dla nich sytuacjami i poradzą sobie ze stresem i emocjami w sytuacji negocjacyjnej. Będą mogli przećwiczyć sytuacje targowania się i dawania ustępstw, tak aby dać pracownikowi satysfakcję i zwiększyć poczucie sprawiedliwego traktowania.

DLA KOGO:

Program skierowany jest do managerów wszystkich szczebli zarządzania.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w  szkoleniu, gdyż w krótkiej formie daje ono wiedzę na temat negocjacji w pracy managera i pozwala przygotować się i przećwiczyć podstawowe sytuacje negocjacyjne na linii szef- pracownik.

 • Będziesz mieć bazową wiedzę o kluczowych procesach negocjacyjnych w roli managera
 • Będziesz potrafił przygotowywać się i przeprowadzić rozmowy z pracownikami w taki sposób, by osiągać jak najlepsze wyniki rozmów negocjacyjnych np. warunki rozstania, awansu, podwyżki
 • Zyskasz rozumienie działań partnera negocjacji i będziesz wiedział, jak zareagować na chwyty negocjacyjne.

17. Efektywność osobista

OPIS:

Warsztat porusza najważniejsze zagadnienia zarządzania sobą w czasie. W programie zapraszamy uczestników do przyjrzenia się swoim praktykom związanym z organizowaniem sobie czasu pracy  i pokazujemy inne, bardziej efektywne sposoby planowania i realizowania zadań. Uczestnicy poznają podstawowe narzędzia efektywności osobistej, jak zasady planowania, stawianie celów czy radzenie sobie ze “złodziejami” czasu.

DLA KOGO:

Warsztat jest dedykowany zarówno menedżerom, jak i pracownikom. Mogą w nim wziąć udział całe zespoły.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w programie, aby poznać metody efektywnego planowania czasu pracy oraz poprzez wdrożenie 1-2 narzędzi zmienić wzorce postępowania na bardziej efektywne.

 • Poznasz  metody efektywnego planowania czasu pracy
 • Wdrożysz użyteczne dla Ciebie narzędzia lepszego gospodarowania czasem
 • Zmienisz swoje schematy postępowania na bardziej efektywne

18. Zarządzanie energią

OPIS:

Warsztat oparty jest na rewolucyjnej, a zarazem prostej metodzie pracy z własną energią, której autorem i propagatorem jest amerykański konsultant biznesu Tony Schwartz. Twierdzi on, że we współczesnym świecie, w którym oczekuje się od pracowników, aby odbierali i przetwarzali coraz większe ilości informacji, pracowali wciąż wydajniej w krótszym czasie, my ludzie – nie będziemy wkrótce w stanie temu sprostać. Nasze mózgi rozwijają się bowiem wolniej niż technologie. Ceną za to szaleńcze tempo będą wypalenie zawodowe i choroby psychosomatyczne.  Tony Schwartz pracując z największymi światowymi korporacjami uczy, jak dbać o najcenniejszy zasób organizacji, czyli o pracowników. Uczy też, jak Ty pracowniku możesz zadbać o siebie i  wzmóc swoją motywację, aby praca była dla Ciebie satysfakcjonująca na długie lata.

DLA KOGO:

Warsztat jest dedykowany zarówno menedżerom, jak i pracownikom. Warsztat szczególnie polecamy tym, którzy czują się zmęczeni, z trudem odnajdują dawny zapał do pracy, każdego dnia zmagają się ze stresem i nawałem obowiązków.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w programie, bo bez względu na to, jaką rolę pełnimy w organizacji, podlegamy takim samym wpływom: eksploatujemy swoje siły, pracujemy pod presją czasu, odmawiamy sobie czasu na regenerację, nie dbamy o siebie. Warsztat pokazuje co się dzieje, jeśli nie zarządzamy świadomie swoją energią, daje też proste wskazówki, jak zacząć dbać o siebie.

 • Dowiesz się gdzie tkwią źródła Twojej energii i jak z nich czerpać
 • Poznasz sposoby zwiększania swojej efektywności i podnoszenia zaangażowania
 • Dowiesz się skąd czerpać energię  do realizacji codziennych obowiązków z pełną mocą

19. Prowadzenie ciekawych spotkań

OPIS:

Efektywność spotkań biznesowych to jeden z kluczowych tematów menadżerskich. Spotkania stanowią istotną część życia zawodowego większości z nas. Jak sprawić, aby były one efektywne, ciekawe i angażujące i dawały satysfakcję uczestnikom? Być może zastosowanie którejś z propozycji zawartych w programie będzie odpowiedzią na te potrzeby. W trakcie szkolenia zaprezentujemy kilka prostych technik, które można wdrożyć natychmiast po szkoleniu i sprawdzić na ile wpływają na efektywność spotkań.

DLA KOGO:

Program dedykowany jest menadżerom, liderom, pracownikom działów HR, managerom projektów, trenerom oraz wszystkim osobom prowadzącym lub uczestniczącym w spotkaniach.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w warsztacie, gdyż jest on odpowiedzią na potrzebę zwiększenia efektywności, zaangażowania i satysfakcji z prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniach. Techniki, których uczymy są łatwe do zastosowania i przynoszą natychmiastowe rezultaty. Można je stosować zarówno w życiu zawodowym, jak i w innych okolicznościach.

 • Poznasz i nauczysz się stosować konkretne techniki i narzędzia prowadzenia spotkań
 • Rozwiniesz swój styl komunikacji i/lub współpracy
 • Nauczysz się w prosty sposób podnosić poziom zaangażowania współpracowników.

20. Antystres szefa

OPIS:

W pierwszej części  szkolenia uczestnicy otrzymują niezbędną wiedzę na temat stresu, jego przyczyn, następstw, objawów.  Poznają pojęcie kręgu wpływu i zainteresowań oraz ich znaczenia w profilaktyce antystresowej. W dalszej części uczestnicy będą pracować indywidualnymi technikami coachingowymi, dzięki którym nauczą się zakładać maskę zawodową, zamieniać kryzys w zysk,  zmienią przekonania ograniczające ich proaktywność na te wspierając, dzięki czemu będą mogli lepiej poradzić sobie ze stresem i emocjami w danej sytuacji.

DLA KOGO:

Warsztat dedykowany jest managerom wszystkich szczebli zarządzania.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w szkoleniu, gdyż w krótkie formie daje wiedzę na temat wykorzystania stresu i jego mechanizmów w pracy managera. Uczestnicy zdiagnozują własne stresory oraz wypracują własne rozwiązania. W trakcie szkolenia będziemy mocno pracować na przekonaniach i skupimy się na szukaniu rozwiązań.

 • Poznasz mechanizmy powstawania stresu
 • Nauczysz się oddzielania zadań od emocji
 • Zidentyfikujesz własne stresory w swojej rzeczywistości zawodowej i znajdziesz sposoby ich przezwyciężania
 • Zrobisz krok w stronę work life balance
 • Dowiesz się jak wykorzystywać stres do automotywacji