Coaching zespołowy – Norman Benett Group szkolenia, coaching i mentoring

Coaching zespołowy

Coaching zespołowy – czyli Team Coaching

Pomaga osiągnąć wyższy poziom efektywności zespołu

Podejście, które proponujemy stosujemy z sukcesem od 14 lat, pomagając zespołom, ich szefom oraz działom HR w organizacjach polskich i międzynarodowych. Coaching zespołowy charakteryzuje się ono myśleniem systemowym i globalnym spojrzeniem na procesy w zespołach pod kątem takich aspektów jak:

miejsce i rola zespołu w organizacji
wywiązywanie się z zadań stawianych przed zespołem i jego skuteczność
relacje szef – zespól
relacje poszczególnych członków zespołu oraz atmosfera panująca w teamie
skuteczne i nieskuteczne sposoby komunikacji pomiędzy członkami zespołu, pracownikami a przełożonym, pomiędzy zespołem a resztą organizacji
inne aspekty i oczekiwania sygnalizowane z Państwa strony

Team Coaching – Coaching zespołowy jest procesem interaktywnym, w którym uczestniczy cały zespół wspólnie wypracowując najlepsze rozwiązania. Proces jest prowadzony przez jednego lub dwóch Team Coachów, którzy moderują dbając o bezpieczeństwo i konstruktywne podejście uczestników. Zespół wypracowuje rozwiązania które spełniają cele grupowe, są zgodne ze stanowiskiem uczestników oraz spójne z założeniami Państwa firmy. Sesja Team Coachingu w zależności od ustalonych celów trwa na ogół od 1 do 4 dni, może być ułożona po 2 dni w odstępie miesięcznym i często jest zakończona jednodniowym spotkaniem follow-up. Podczas Follow-up sprawdzamy w jakim stopniu wprowadzone rozwiązania działają w organizacji i jak są skuteczne dla zespołu.

Coaching zespołowy może dotyczyć takich tematów jak:

Budowanie potencjału zespołu w oparciu o swoje mocne strony i różnorodność
Wypracowanie skuteczniejszych zasad komunikacyjnych
Znalezienie się w nowej sytuacji i opracowanie nowej strategii sukcesu
Znalezienie się w nowych rolach po zmianie, akceptacja nowej roli szefa
Wypracowanie wartości zespołu i budowanie wspólnej wizji w oparciu o nie

W Team Coachingu rekomendujemy na ogół uczestnictwo zespołu wraz z przełożonym.

Dokładny program Team Coachingu otrzymujecie Państwo po diagnozie, kiedy znamy sytuację grupy i wiemy co ma być efektem.

Nasi specjaliści z zakresu zarządzania, psychologii, mediacji, budowania zespołów, rozwoju grup i coachingu chętnie dzielą się swoim doświadczeniem wykorzystując dobre praktyki działające w innych organizacjach.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że nasze sprawdzone rozwiązania zawsze dopasowujemy do potrzeb i specyfiki konkretnego zespołu, dlatego dla każdego działu ostateczne rozwiązania będą specyficzne i mogą być różne.

DLA KOGO

Jeśli w swoim zespole, swojej organizacji zauważasz:
brak zaangażowania lub niska motywacjazła atmosfera w zespole
niezadowolenie z aktualnej sytuacji
spadek efektywności lub niski poziom wykonania
duża fluktuacja, częste nieobecności, zwolnienia lekarskie
konflikty i nieporozumienia w zespole
niezadowalająca komunikacja lub niedoinformowanie wśród członków zespołu
plotki i pojawiające się niejasności komunikacyjne
zespół właśnie przeszedł zmianę, reorganizację
dotychczasowe procedury są niewystarczające
zespoły po połączeniu, brak integracji, podział na dwie koalicje lub kliki
pojawienie się nowego szefa
problemy z autorytetem
zmiany strukturalne
trudności w relacjach szef – podwładni
poczucie, że zespół nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału
izolacja zespołu od reszty organizacji
zbyt duża rywalizacja pomiędzy członkami zespołu lub z innymi działami
niewystarczający lub niejednoznaczny PR zespołu w organizacji

Jeśli zauważasz któryś z powyżej wymienionych symptomów lub uważasz że zespół „stać na więcej” oznacza to że nasz program Team Coachingu jest dla Ciebie i Twojego zespołu.

EFEKTY

W zespołach dla których pracowaliśmy zaobserwowaliśmy efekty zarówno ekonomiczne jak i psychologiczne Team Coachingu. Oto niektóre z nich:

wypracowanie wspólnej strategii i konsekwentne jej realizowanie z przekonaniem co do jej słuszności
większa spójność i PR zespołu
zmniejszenie fluktuacji, więcej obecności w pracy, przychodzenie do pracy z chęcią
lepsze wyniki sprzedaży w działach sprzedaży,
większa liczba usatysfakcjonowanych klientów w działach obsługi i reklamacji
większa ilość rozwiązań i pomysłów
większa aktywność i zaangażowanie w pracę
lepszy przepływ informacji,
dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, dobrymi praktykami
pomaganie sobie nawzajem
mniejsza ilość nieporozumień i błędów merytorycznych
poprawa wizerunku firmy
lepsza atmosfera w zespole i więcej wsparcia
większe wsparcie dla szefa
wzrost autorytetu szefa
zwiększenie wzajemnego zaufania

Wymienione zmiany i efekty obserwujemy od wielu lat stosowania Coachingu zespołowego. Możliwość obserwowania zmian w rzeczywistości wielu organizacji daje nam niesamowitą satysfakcję i motywację do działania.

DIAGNOZA ZESPOŁU PRZED PROCESEM

Nasze działania zawsze rozpoczynamy od diagnozy, ponieważ tylko takie podejście gwarantuje, że zaproponowane działania będą dopasowane dla konkretnej grupy i skuteczne.

Efektem przeprowadzenia działań diagnostycznych będzie rozpoznanie mocnych i słabszych stron zespołu, szans i zagrożeń w kontekście zaangażowania członków zespołu w rezultaty wspólnej pracy, odpowiedzialność za wyniki, a także sposobu podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów. Określone zostaną również mechanizmy transferu doświadczenia pomiędzy członkami zespołu oraz te czynniki, które jako najbardziej wrażliwe obszary funkcjonowania systemu, wymagać będą usprawnienia lub zmiany.

Recent Projects

Translate »