Home

Definicja coachingu

Definicja coachingu

W literaturze spotykamy wiele definicji coachingu. Najbliższa naszemu sercu jest definicja EMCC. Coaching jest to profesjonalnie prowadzony proces, który:

 • inspiruje klientów do maksymalizacji ich osobistego i zawodowego potencjału,
 • pomaga klientom zobaczyć i przetestować alternatywne sposoby poprawy swoich kompetencji, podejmowania decyzji i doskonalenia jakości życia,
 • zakłada, że coach, mentor i klient współpracują ze sobą w relacji partnerskiej na ściśle poufnych warunkach,
 • identyfikuje klienta jako eksperta na poziomie treści i podejmowania decyzji; coacha i mentora zaś – jako eksperta w profesjonalnym kierowaniu procesem1.

 

Oczywiście słowa te nie oddają całej istoty coachingu. Cenimy także kilka innych definicji i opisów, które uzupełniają się wzajemnie.

Definicja coachingu według różnych autorów

Definicja coachingu 1

Joseph O’Connor i Andrea Lages-O’Connor piszą: „Esencją coachingu jest: pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują, i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą. Coaching pomaga ludziom na każdym poziomie w stawaniu się tym, kim chcą, i byciu najlepszym w takim stopniu, w jakim to jest możliwe. Coaching buduje pewność, wzmacnia wybór i prowadzi do zmian. Wyzwala ludzki potencjał, aby zmak- symalizować aktywność”2.

 

Definicja coachingu 2

Timothy Gallwey zauważa, że „osobista skuteczność zależy nie tylko od potencjału jednostki, lecz także od barier, z których najgroźniejsze są te w jej wnętrzu”3. Jako trener tenisa uważał, że każdy gracz, zanim wyjdzie na kort życia, musi najpierw stoczyć swoją wewnętrzną walkę. Każda gra składa się z dwóch części – gry zewnętrznej i gry wewnętrznej. Gra zewnętrzna jest walką z ze- wnętrznym przeciwnikiem, gra wewnętrzna to walka z twoimi wątpliwościami i lękami. Wewnętrzna gra to sprawdzona metoda na pokonanie narzuconych przez siebie samego przeszkód uniemoż- liwiających jednostce lub zespołowi pełne wykorzystanie swojego potencjału. W prostych słowach grę wewnętrzną można podsumo- wać wzorem: WYDAJNOŚĆ = POTENCJAŁ – ZAKŁÓCENIA. Wydajność można poprawić, zwiększając potencjał lub zmniejszając zakłócenia.

 

Definicja coachingu 2

Robert Dilts twierdzi: „Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w osiąganiu celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązywaniu problemów (nie na poszukiwaniu ich przyczyn), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania”4.

 

Definicja coachingu 5

Tom Landry ujmuje coaching jako „osiąganie istotnych celów dzięki uwalnianiu indywidualnego potencjału”5.

 

Definicja coachingu 6

John Whitmore definiuje coaching jako „odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań”6.

 

Definicja coachingu 7

Eric Parsloe i Melville Leedham traktują natomiast coaching jako „działanie mające na celu pomoc w »przetransportowaniu« czyjejś wiedzy i umiejętności na wyższy poziom, najczęściej przez nauczanie lub konsultacje”7.

 

Definicja coachingu 8

Sara Thorpe i Jackie Clifford określają coaching jako „wsparcie konkretnej osoby w doskonaleniu działań dzięki analizie wykorzystywania wiedzy i umiejętności”8.

 

Definicja coachingu 9

David Clutterbuck jeszcze w 2003 roku określał coaching jako „krótkoterminową interwencję, której celem jest poprawa wyników lub rozwój określonej kompetencji”9. Zapytany przeze mniew listopadzie 2019 roku odpowiedział natomiast, że coaching przekształcił się w ostatnich dziesięcioleciach i upodobnił do swojego starszego krewnego, mentoringu – kształcącej rozmowy, w której klient (coachee) jest zachęcany do refleksji i podejmowania lepszych decyzji, opartych na głębszym zrozumieniu zarówno siebie, jak i kontekstu, w którym się znajduje. Krótko mówiąc, stosuje on wgląd prowokujący powstawanie pytań wspomagających jakość myślenia klienta. Coachowie włączają mentoring do swojej praktyki poprzez korzystanie ze swej mądrości i doświadczenia w celu wygenerowania wnikliwych pytań, wzmacniających spójność i pomagających klientowi dotrzeć do głębszych poziomów własnego ja i osobistej motywacji.

 


Wszystkie powyższe definicje, pomimo że uwypuklają nieco inne aspekty, jednoznacznie wskazują na proces prowadzący do lepszego poznania samego siebie, odblokowania i uwolnienia potencjału oraz możliwości, które są w każdym z nas. Coaching jest in- teraktywnym procesem, który pomaga osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

 

Coachowie pracują z klientami w obszarach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami inter- personalnymi. Dzięki coachingowi klienci precyzyjniej formułują cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Definicja coachingu organizacji

Poniżej podaję definicje trzech najbardziej liczących się niezależnych organizacji wyznaczających standardy i jakość coachingu w Polsce: International Coach Federation (ICF), European Mentoring & Coaching Council (EMCC) oraz Izby Coachingu.

 

Definicja coachingu ICF

ICF definiuje coaching jako „towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału. Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często prze- kłada się na motywację i większą determinację w działaniu. Istnieje coaching indywidualny, grupowy i zespołowy”10.

 

Definicja Coachingu Izba Coachingu

Według Izby Coachingu coaching to „metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia. Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem”11.

 

Definicja Coachingu EMCC

Według EMCC „coaching to profesjonalnie prowadzony proces, który inspiruje klientów do maksymalizacji ich potencjału osobistego i zawodowego. Jest to ustrukturyzowany, celowy i transformacyjny proces, pomagający klientom zobaczyć i przetestować alternatywne sposoby poprawy kompetencji, podejmowania decyzji i poprawy jakości życia. Coach i mentor oraz klient współpracują ze sobą na zasadach ściśle poufnych. W tej relacji klienci są ekspertami w zakresie poziomu treści i podejmowania decyzji; coach i mentor jest ekspertem w profesjonalnym prowadzeniu procesu” 12.

 

Literatura

 1. EMCC Poland, Słownik pojęć stosowanych w dokumentacji akredytacji EMCC, https://emccpoland.org/wp-content/uploads/2018/02/EMCC-quality-glossary-v2.pdf [dostęp: 26.01.2020].
 2. J. O’Connor, A. Lages-O’Connor, How Coaching Works: The Essential Guide to the History and Practice of Effective Coaching, London 2007, s. 18.
 3. T. Gallwey, The Inner Game of Tennis, New York 1974, s. 7
 4. R. Dilts, From Coach to Awakener, Capitola 2003.
 5. P. Summerall, M. Levin, Giants: What I learned about life from Vince Lombardi and Tom Landry, Hoboken 2010, s. 15.
 6. J. Whitmore, Coaching for Performance: GROWing People, Performance and Purpose Boston 2002, s. 11.
 7. E. Parsloe, M. Leedham, Coaching i mentoring, tłum. Jan Halbersztat, Warszawa 2018, s. 37.
 8. Thorpe, J. Clifford, Podręcznik coachingu, tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz, Poznań 2011, s. 7.
 9. D. Clutterbuck, Creating a coaching climate, London 2003, s. 13.
 10. ICFPoland,Definicjacoachingu, https://icf.org.pl/[dostęp:26.01.2020].
 11. Izba Coachingu, Definicja coachingu, https://www.izbacoachingu.com/standardy/ 
Verified by MonsterInsights