Home

Definicja mentoringu

Definicja mentoringu

W literaturze przedmiotu nie obowiązuje jedna definicja mentora i mentoringu. Wprost przeciwnie: W 1991 r., w samym tylko kontekście mentoringu akademickiego, Maryann Jacobi[5] doliczyła się ich piętnastu. W 2008 r. ogólna liczba definicji wzrosła do przeszło pięćdziesięciu[6]. Ta olbrzymia różnorodność bierze się po części z używania omawianych pojęć na dwa sposoby. Niektórzy badacze zbiorczym mianem „mentoringu” określają po prostu działania „mentora” (jakkolwiek nie byłyby one identyfikowane); inni zaś posługują się terminem w znaczeniu koncepcyjnym lub procesowym.

Ogólna definicja

Mentoring – partnerska relacja między mistrzem a uczniem (profesorem a studentem, zwierzchnikiem a pracownikiem itp.) zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Polega głównie na tym, by uczeń, poprzez regularne rozmowy z mistrzem, zdobywał nową wiedzę, poznawał siebie, rozwijał zawodową samoświadomość i nie obawiał się podążać wybraną samodzielnie drogą samorealizacji[1]. (wikipedia)

Definicja Europejskiego Centrum Mentoringu

Mentoring to dobrowolna, niezależna od hierarchii służbowej, pomoc udzielana przez jednego człowieka drugiemu, dzięki czemu może on poczynić znaczy postę w wiedzy, pracy zawodowej lub sposobie myślenia

(D.Clutterbuck, Warszawa 2002, s.13 „Każdy potrzebuje mentora”)

Definicja Eric Parsloe

Mentoring to pomoc i wsparcie udzielane ludziom w zarządzaniu ich własną nauką w celu maksymalnego wykorzystania ich potencjału, rozwoju ich umiejętności, polepszenia uzyskiwanych przez nich wyników oraz wsparcia ich w dążeniu do stania się osobą, jaką pragną być.

(D.Clutterbuck, Warszawa 2002, s.15 „Każdy potrzebuje mentora”)

Definicja Jenny Sweeney

Mentoring to partnerstwo dwojga ludzi oparte na zaufaniu. Jest to proces, w którym mentor oferuje podopiecznemu stałe wsparcie i możliwości rozwoju. Ustosunkowując się do zagadnień i problemów przedstawianych przez podopiecznego, mentor zapewnia mu radę i wsparcie w postaci pragmatycznej i bezstronnej pomocy. Obie strony dążą do zbudowania silnych, wzajemnych kształcących związków.

(D.Clutterbuck, Warszawa 2002, s.15 „Każdy potrzebuje mentora”)

Verified by MonsterInsights